REGULAMIN ZAKUPÓW

Obowiązujący regulamin platformy szkoleniowej www.Kursy.StrefaPsychologiiSportu.pl

1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z platformy www.Kursy.StrefaPsychologiiSportu.pl . Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej Użytkownikami. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Strefa Psychologii Sportu- Magdalena Kaczmarek  z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-064) ul. Folwarczna 27a/1,  NIP: 782-220-27-10, REGON:  302390527).
2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z platformy www.Kursy.StrefaPsychologiiSportu.pl 
3) Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora
4) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika.
5) Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem www.Kursy.StrefaPsychologiiSportu.pl,
6) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Strefa Psychologii Sportu- Magdalena Kaczmarek z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony www.Kursy.StrefaPsychologiiSportu.pl
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .
3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
– Imię i nazwisko uczestnika kursu
– Adres
– Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej
Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

3. Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:
1)  jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator),
2) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy:

STREFA PSYCHOLOGII SPORTU – Magdalena Kaczmarek

ING BANK 37 1050 1520 1000 0091 3500 8044

podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu

3) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Nie wniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.   
4) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
5) Sprzedawca wystawia faktury.  Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę

4. Realizacja umowy sprzedaży

1) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy psychologia_sportu@op.pl potwierdzenia przelewu w pliku  pdf.
2) Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania prze administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
3) Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.

4) Czas dostępu do materiałów jest określony dla każdego z kursów a informacja dostępna przy opisie kursu. Jeśli dostęp jest ograniczony, czas liczony jest od momentu udostępnienia danych do logowania do panelu użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane.

5. Korzystanie z udostępnionych materiałów

 1) Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
2) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Administratora/Organizatora.
3) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
4) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
5) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
6) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.  

6. Zaświadczenia o ukończeniu kursu

1) Osoby chcące uzyskać zaświadczenie/ certyfikat ukończenia szkolenia proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby poprzez wiadomość mailową psychologia_sportu@op.pl. Wysyłka dokumentów (cetyfikatu) następuję w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan  fizyczny w jakim dokumenty docierają do Uczestnika kursu. W przypadku uszkodzeń, reklamacje Uczestnik kieruje bezpośrednio do Poczty Polskiej.
3) Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Reklamacje

1) W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora drogą mailową na adres psychologia_sportu@op.pl
2) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Strefa Psychologii Sportu – Magdalena Kaczmarek będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres psychologia_sportu@op.pl

8. Odstąpienie od umowy

1) Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
2) Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
3) Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres psychologia_sportu@op.pl.

9. Postanowienia końcowe

1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Copyright © 2019 kursy.strefapsychologiisportu.pl